San Ju Ichi no Jo Kata (31 Jo Kata)

6º Kyu

Tachi Waza

5º Kyu

Tachi Waza

Suwari Waza

 

4º Kyu

Tachi Waza

Suwari Waza

  • Somenuchi Nikyo (Omote - Ura)
  • Katadori Nikyo (Omote - Ura)
  • Ryotedori Kokyuho